HomeTrussOver Naxpro TrussReferentiesNewsDownloadsCatalogus bestellenContact
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van uw privésfeer vinden wij heel belangrijk.


Het verheugt ons dat u belangstelling heeft voor onze website. De bescherming van uw privésfeer vinden wij heel belangrijk. In de onderstaande tekst informeren wij u uitgebreid over de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens') in het kader van ons aanbod en onze internetpagina's, de functionaliteiten ervan en hun inhoud (hierna: ‘aanbod').

De omschrijving van de begrippen, dan wel de juridisch definitie in deze privacyverklaring (bijvoorbeeld ‘persoonsgegevens', 'verwerking', 'verantwoordelijke persoon', enz.) kunt u nalezen in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Verantwoordelijk:

LTT Group GmbH

Ferdinand-Braun-Str. 19

46399 Bocholt – Duitsland

Telefoon: +49 (0)2871-2347790

Fax: +49 (0)2871-234779-999

E-mail: info@LTT-Group.de

Directie: Frank Gottheil

De door ons verwerkte gegevens zijn:

 • Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen, geboortedata)
 • Betaalgegevens (bijv. IBAN, BIC, betaalgeschiedenis)
 • Contractgegevens (bijv. overeenkomst, prijzen, informatie die nodig is voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten)
 • Uw contactgegevens (bijv. e-mailadres, fax, telefoon)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. teksten, foto's, video's, afbeeldingen, bestellingen, klachten)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor aanbiedingen, bezochte pagina's)
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over apparatuur, IP-adressen)

 

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Input met betrekking tot ons aanbod, de functies en de inhoud ervan
 • Communicatie met bezoekers, gebruikers, klanten
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Reclamedoeleinden, marktonderzoek
 • Het leveren van contractueel overeengekomen diensten, service

 

Categorieën van betrokken personen:

Alle gebruikers (met name bezoekers van onze website, klanten, belangstellenden, andere gebruikers) van ons aanbod

 

Rechtsgrondslagen

Voor zover wij in deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk naar bijzondere rechtsgrondslagen verwijzen, vindt u de relevante rechtsgrondslagen

 • voor het verzoek tot toestemming in art. 6, lid 1 a) en art. 7 AVG
 • voor de verwerking ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en het uitvoeren van contractueel overeengekomen doeleinden zoals het beantwoorden van aanvragen in art. 6, 1b) AVG
 • voor de verwerking ten behoeve van onze wettelijke verplichtingen in Art. 6, 1c) AVG
 • voor de verwerking ten behoeve van het behoud van onze rechtmatige belangen in art. 6, 1f) AVG

 

In het geval dat vitale belangen van de betroffen personen of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, vormt art. 6, 1d) AVG de juridische grondslag.1. Toegansgegevens en hosting


U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonsgegevens hoeft prijs te geven. Bij ieder bezoek aan een website wordt alleen een zgn. server-logfile automatisch geregistreerd. Een serverfile bevat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider (toegangsgegevens) en documenteert de aanvraag.

Deze toegansgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de site storingsvrij te laten functioneren en ons aanbod te verbeteren. Dit dient in het kader van een afweging van belangen tot het behoud van ons wettig belang voor een correcte weergave van ons aanbod volgens art. 6, 1f) AVG. Alle toegangsgegevens worden opgeslagen (om eventuele gevallen van misbruik op te lossen) en maximaal zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site gewist, tenzij een langere bewaarperiode noodzakelijk is ten behoeve van bewijsvoering. In een dergelijk geval worden de gegevens na de definitieve afhandeling van het voorval gewist.

Hostingdienstverlening door derden
In het kader van gegevensverwerking worden in onze opdracht diensten op het gebied van hosting en uitwerking van de website geleverd door derden. Dit dient in het kader van een afweging van belangen tot het behoud van ons wettig belang in een correcte weergave van ons aanbod volgens art. 6, 1f) AVG in samenhang met art.28 AVG (op basis van een overeenkomst voor gegevensverwerking). Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor voorziene formulieren in de onlineshop worden opgeroepen, zoals hierna beschreven, worden op diens servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier verklaarde kader. Deze hostingaanbieder is binnen een land van de Europese Unie gevestigd of binnen de Europese Economische Ruimte.2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens met als doel de uitvoering van contracten en het openen van een klantaccount


Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt bij het plaatsen van een bestelling, contact opneemt met ons (bijv. via het contactformulier of per e-mail) of als u een klantaccount opent. Verplichte velden worden als zodanig gekenmerkt, omdat de gegevens in deze gevallen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het opnemen van contact of het openen van een klantaccount en u zonder opgave van deze gegevens geen bestelling/opening van een klantaccount kunt afronden, dan wel in contact kunnen treden met ons. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de desbetreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en het verwerken van uw aanvraag.

 

De desbetreffende gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 b),c), f) AVG. Na de volledige afhandeling van de overeenkomst of het verwijderen van uw klantaccount wordt het gebruik van uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de wettelijke fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, voor zover u niet nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, of voor zover wij ons geen verder gebruik van de gegevens voorbehouden dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk door een bericht aan een van de hier beneden genoemde contactadressen (de verantwoordelijke persoon of onze toezichthouder voor gegevensbescherming) te zenden. Uw gegevens blijven in uw klantaccount opgeslagen tot dat dit wordt verwijderd. Als er een juridische bewaarplicht bestaat, worden de gegevens gearchiveerd en na afloop van de bewaarplichttermijn gewist. Het is aan u, uw gegevens na opzegging veilig te stellen voor afloop van de overeenkomst.

 

Wij verwerken uw gegevens voor reclamedoeleinden om u, bijvoorbeeld, tips te geven over producten op basis van de diensten waarvan u tot nu toe gebruik heeft gemaakt.

 

Wij verwerken gegevens voor administratieve doeleinden in ons bedrijf, de financiële boekhouding en het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de archivering op basis van art. 6 lid 1 c, f). GDPR.3. Gegevensoverdracht


Om onze overeenkomst met u na te komen, geven wij uw gegevens door aan de vervoerder die opdracht heeft om de bestelling te af te leveren, voor zover dit noodzakelijk is voor het afleveren van de bestelde waren. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in de bestelprocedure kiest, geven wij voor de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de gemachtigde kredietinstelling en, indien nodig aan door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieders of de uitgekozen betalingsdienst. Deels verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, in zoverre u daar zelf een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder inloggen. In dit geval is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 

Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die in een staat buiten de Europese unie is gevestigd. De verzending van persoonsgegevens aan deze onderneming vindt alleen plaats als gevolg van de noodzaak tot nakoming van verplichtingen. Verder geven wij uw gegevens uitsluitend door aan derden voor leveringen, betalingen, om onze rechten in te vorderen, of in het kader van wettelijk toegestane gevallen en verplichtingen ten opzichte van juridische adviseurs en overheidsinstanties. Ten behoeve van bedrijfseconomische evaluaties, reclamedoeleinden en marktonderzoek verwerken wij gegevens over overeenkomsten, aanvragen, basisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens , betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens etc. op basis van art. 6 lid 1f GDPR.4. Nieuwsbrieven per e-mail en mailings

E-mailreclame met aanmelding voor een nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, maken wij hiervoor gebruik van de vereiste of door u afzonderlijk meegedeelde gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig per e-mail nieuwsbrieven toe te sturen. Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en ander elektronische berichten met reclameinhoud uitsluitend met voorafgaande toestemming van de ontvanger op basis van art 6 lid 1 a) GDPR of omdat de wet dit toestaat (art. 7 lid. 3 UWG, Duitse mededingingswetgeving). Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze aanbiedingen en over ons.

U kunt zich te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief door een brief te schrijven aan het van de hier beneden genoemde contactadres te zenden of door te klikken op de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Wij kunnen afgemelde e-mailadressen op basis van onze wettige belangen opslaan, voordat wij ze voor de beoogde verzending van nieuwsbrieven wissen, om te kunnen aantonen dat er ooit toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijke afwending van claims. Dit laat een verzoek tot wissen te allen tijde onverlet, als tegelijkertijd het bestaan van een voormalige toestemming wordt bevestigd.

De nieuwsbrief wordt voor verwerking in onze opdracht door een dienstverlener verzonden aan uw e-mailadres dat we voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is binnen een land van de Europese Unie gevestigd of binnen de Europese Economische Ruimte.


Mailings en uw recht van bezwaar
Verder behouden wij ons het recht voor, uw voor- en achternaam en uw adres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te zenden. Dit houdt verband met de behartiging van onze belangen, onder afweging van ons wettige belang bij de benadering van onze klanten.5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te tonen of om marktonderzoek uit te voeren, gebruiken wij op verschillende webpagina's zogenaamde cookies. Dit houdt verband met de behartiging van onze belangen, onder afweging van ons wettige belang, bij een geoptimaliseerde afbeelding van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na beëindiging van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (de zgn. sessie cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur staan zodat wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). In het de cookie-instellingen van uw browser kunt u in het overzicht van cookies zien hoe lang ze bewaard blijven. U kunt in uw browser instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en telkens besluiten welke cookies u accepteert. U kunt daar ook aangeven in welke gevallen u cookies altijd accepteert of weigert. Elke browser heeft een andere manier om cookie-instellingen te beheren. Het cookie-beheer staat in het hulpmenu van elke browser beschreven. Hier krijgt u uitleg over hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. U vindt deze voor de individuele browser op de volgende links:

Internet Explorer™: windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website aan beperkingen onderhevig zijn.

Voor het gebruik van Google Analytics (zie beneden) wordt bij deze website ook gebruik gemaakt van het zgn. DoubleClick Cookie, dat een herkenning van uw browser bij het bezoek aan andere websites mogelijk maakt. Dit houdt verband met de behartiging van onze belangen, onder afweging van ons wettige belang, bij een geoptimaliseerde marketing via onze website. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt voor de verzending door de activering van de IP-anonymisering op de website afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven, afgekorte IP-adres wordt niet met andere Google gegevens samengebracht.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere dienstverlening te bieden in verband met het gebruik van de website. Dit houdt verband met de behartiging van onze belangen, onder afweging van ons wettige belang, bij een geoptimaliseerde marketing via onze website. Ook zal Google deze informatie, indien nodig, doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. U kunt hier een actueel certificaat inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de laatste een gepast niveau van gegevensbescherming vastgesteld bij bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u via de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het gebruik van cookies en instellingen aanbrengen. Tenslotte kunt u in uw browser instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en telkens besluiten welke cookies u accepteert. U kunt daar ook aangeven in welke gevallen u cookies altijd accepteert of weigert. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website aan beperkingen onderhevig zijn.

 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Voor het analyseren van websites gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een dienst voor webanalyses van Google LLC (www.google.nl). Dit houdt verband met het behoud van onze belangen met betrekking tot een afweging van ons wettige belang bij een geoptimaliseerde afbeelding van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methodes die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt daarbij het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte afgekort. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven, afgekorte IP-adres wordt in principe niet met andere Google gegevens samengevoegd.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. U kunt hier een actueel certificaat inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de laatste een gepast niveau van gegevensbescherming vastgesteld bij bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt verhinderen dat de informatie die door het cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u op deze link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt er een opt-out cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u de cookies wist, moet u weer op de link klikken.6. Video's, grafische voorstelling

Wij integreren video's van het  'Vimeo’ platform van de aanbieder Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, in onze website. Privacyverklaring: https://vimeo.com/privacy.

 

Wij integreren videos van het 'YouTube' platform van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, in onze website. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Wij gebruiken de lettertypen ('Google Fonts') van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Het gebruik van deze diensten, waardoor wij ons aanbod optisch willen optimaliseren, is conform art. 6 lid.1 f) AVG. Het is waarschijnlijk dat de voornoemde andere dienstverleners gegevens, zoals uw IP-adres, kunnen zien. Gedetailleerde informatie vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen van de andere dienstverleners.


7. Reclame via marketing-netwerken

 

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords maken wij voor deze website zowel reclame in de zoekresultaten van Google, als op de websites van derden. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website een zgn. Remarketing cookie van Google geplaatst, dat automatisch door middel van een CookieID pseudonimisering en op basis van de door u bezochte websites reclame mogelijk maakt die op uw interesses is gebaseerd. Dit houdt verband met het behoud van onze belangen met betrekking tot een afweging van ons wettige belangen bij een geoptimaliseerde marketing via onze website.

 

Gegevensverwerking die verder gaat dan het bovengenoemde, vindt alleen plaats voor zover u Google toestemming heeft gegeven om de browsergeschiedenis van uw web-en app-browser met uw Google account te verbinden en informatie van uw Google account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet ziet. Als u in dat geval tijdens een bezoek aan onze website bij Google inlogt, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om lijsten van doelgroepen samen te stellen en te definiëren voor remarketing op meerdere apparaten. Daarvoor worden uw persoonsgegevens tijdelijk verbonden met Google Analytics gegevens om doelgroepen samen te stellen.

 

Google AdWords wordt aangeboden door Google LLC (www.google.nl) Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. U kunt hier een actueel certificaat inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de laatste een gepast niveau van gegevensbescherming vastgesteld bij bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

 

U kunt de Remarketing-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u via de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het gebruik van cookies en instellingen aanbrengen

 


8. Social Media Plugins

 

Het gebruik van social plugins van Facebook, Google, Twitter met gebruikmaking van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van uw gegeven bij uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze buttons niet onbeperkt als plugins, maar slechts door gebruik van een HTML-link met de pagina verbonden. Deze manier van verbinden garandeert dat er bij het oproepen van een pagina van onze website die voorzien is van dergelijke links, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als u op een van de buttons klikt,gaat er een nieuw venster in uw browser open en wordt de pagina van de betreffende dienstverlener opgeroepen, waarop u (eventueel na het invullen van uw login-gegevens) bijvoorbeeld de like- of share-button kunt gebruiken.

Voor informatie over doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en gebruik van de data door de aanbieders op hun webpagina's, alsook contactmogelijkheden en uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, kunt u de privacyverklaring van de aanbieders raadplegen.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html9. Uw rechten en onze toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens


U heeft het recht op bevestiging om na te gaan of de betreffende gegevens werden verwerkt werden, op informatie over deze gegevens, op verdere informatie en op een kopie van de gegevens conform art. 15 AVG.

 

U heeft het recht op verdere aanvulling van de gegevens die u betreffen of rectificatie van onjuiste gegevens conform art. 16 AVG.

 

U heeft het recht te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist (art. 17, AVG) of  een beperkte verwerking van de gegevens te eisen volgens art. 18 AVG.

 

U heeft het recht de gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld op te vragen, te ontvangen en te eisen dat deze aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen conform art. 20 AVG.

 

U heeft het recht bij de bevoegde toezichthoudende instantie volgens art. 77 AVG een klacht in te dienen.

 

Herroepingsrecht:

U heeft het recht uw toestemming volgensart. 7, lid 3 AVG met uitwerking voor de toekomst te herroepen.


Recht van bezwaar:

U kunt de toekomstige verwerking van de gegevens die u betreffen volgens art. 21 AVG te allen tijde herroepen.

 

Voor zover wij, ter behoud van onze in een belangenafweging van wettige belangen, persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, verwerken, kunt u deze verwerking met uitwerking voor de toekomst te allen tijde herroepen. Als er gegevensworden verwerkt ten behoeve van direct-marketing activiteiten, kunt te allen tijde van het hierboven omschreven recht gebruikmaken. Voor zover de verwerking andere doeleinden dient, kunt u alleen gebruik maken van uw recht van bezwaar op basis van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

 

Na gebruik van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij hiervoor dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking geschied ten dienste van het vaststellen, de uitoefening of verdediging van rechten.

 

Dit is niet van toepassing als de verwerking ten behoeve van direct-marketingactiviteiten wordt uitgevoerd. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerken.

 

Bij vragen over registratie, verwerking of gebruik van persoonsgegevens, bij navraag over correctie, blokkering of wissen van gegevens, alsook over herroeping van verleende toestemming, kunt u zich wenden tot de toezichthouder voor gegevensbescherming in ons bedrijf:

Frank Thunecke

LTT Group GmbH

Ferdinand-Braun-Str. 19

46399 Bocholt, Duitsland

+49 2871 234779-510

datenschutz@LTT-Group.de

 

U kunt zich ook te allen tijde rechtstreeks aan de verantwoordelijke persoon wenden.